top of page
 • Writer's pictureAleksejs Valle

Ko nevar reģistrēt kā preču zīmi Eiropas Savienībā?

Kad runa ir par Jūsu preču zīmes izvēli, ir svarīgi saprast, ko pēc būtības nevar reģistrēt kā preču zīmi. Lielākajā daļā valstu ir noteikumi, kas nosaka, ka visam, kas neatbilst konkrētiem reģistrācijas kritērijiem, tiks atteikta preču zīmes reģistrācija uz absolūtajiem pamatiem.


Ja preču zīmes pieteikums tiek noraidīts, preču zīmes reģistrācijas maksa netiek atmaksāta, turklāt Jūsu preču zīme vēlāk var tikt atzīta par spēkā neesošu pat tad, ja tā tiek reģistrēta. Tāpēc ir svarīgi pārliecināties, ka Jūsu izvēlētajai zīmei ir labas izredzes izpildīt reģistrācijas priekšnoteikumus.


Lūk, vispārīgs saraksts ar apzīmējumu veidiem, kurus nevar reģistrēt kā preču zīmes Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar Direktīvu 2015/2436 (Preču zīmju direktīva).

 1. Viss, kas nav uzskatāms par apzīmējumu. Apzīmējumi var būt, piemēram, vārdi, attēli, burti, cipari, krāsas, preču vai iepakojuma formas un skaņas. Visizplatītākie apzīmējumu veidi, kurus var izmantot kā preču zīmes, ir vārdi un logotipi. Ja vēlaties pieteikt reģistrācijai kaut ko neparastu, piemēram, veļas pulvera granulu, jārēķinās, ka tas var nekvalificēties kā apzīmējums.

 2. Apzīmējumi, kurus nevar pienācīgi atveidot reģistrā. Ja apzīmējumu nevar saprātīgā veidā atveidot preču zīmju reģistrā, šāds apzīmējums nav reģistrējams. Preču zīmju reģistrs būtībā ir publiska datubāze, kas ļauj ikvienam pārbaudīt, vai apzīmējums, kuru plānots pieteikt reģistrācijai, nepārkāpj kādu no agrāk reģistrētajām preču zīmēm. To nevar izdarīt, ja preču zīmes ieraksts neļauj skaidri noteikt, kas ir preču zīme un ko tā aizsargā.

 3. Apzīmējumi, kuriem trūkst atšķirtspējas. Atšķirtspēja ir jebkuras preču zīmes vissvarīgākā īpašība. Tā ir preču zīmes spēja atšķirt viena uzņēmuma preces vai pakalpojumus no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem. Ja apzīmējumam trūkst jebkādas atšķirtspējas, tas nevar kalpot par preču zīmi. Attiecīgajiem patērētājiem būtu jāspēj uztvert apzīmējumu kā tādu, kas identificē attiecīgās preces vai pakalpojumus. Piemēram, apzīmējums, kuram trūkst atšķirtspējas, ir vārds “hot” uz čili mērces pudeles. Tas ir tāpēc, ka attiecīgais patērētājs šo vārdu uztvers kā preces īpašību raksturojumu nevis kā zīmolu.

 4. Aprakstoši apzīmējumi. Aprakstoši apzīmējumi ir līdzīgi apzīmējumiem, kuriem trūkst atšķirtspējas – šie apzīmējumu sniedz informāciju par precēm un pakalpojumiem, uz kuriem tie attiecas, nevis atšķir šīs preces un pakalpojumus patērētāju acīs. Piemēram, vārds “restore” ir aprakstošs attiecībā uz ķirurģiskiem un medicīniskiem instrumentiem.

 5. Apzīmējumi, kas ir vispārpieņemti. Šis galvenokārt attiecas uz aprakstošiem terminiem, kas tiek plaši izmantoti uzņēmējdarbībā vai speciālistu žargonā un simbolos. Piemēram, vārds “hotdog” attiecībā uz hotdogiem vai “augstsprieguma simbols” attiecībā uz 9. klases precēm.

 6. Apzīmējumi, kuri sastāv no noteiktām preču formām vai īpašībām. Preču zīmi nereģistrē, ja pieteiktais apzīmējums sastāv tikai no preču formas vai citām īpašībām, kuras: a) tieši izriet no attiecīgo preču rakstura, b) vajadzīgas kāda tehniska efekta sasniegšanai un c) piešķir precēm būtisku vērtību. Noteikuma mērķis ir novērst tādu preču zīmju reģistrāciju, kas tiecās aizsargāt citas intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, dizainparaugus vai patentus. Piemēri tam, ko nevar reģistrēt saskaņā ar šo teikumu: banāna attēlu attiecībā uz banāniem, Lego klucīša modeli attiecībā uz mazajiem plastmasas klucīšiem un ekskluzīvo skaļruņa dizainu attiecībā uz skaļruņiem.

 7. Apzīmējumi, kuri ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai pieņemtajiem morāles principiem. Šis ietver apzīmējumus, kuri ir pretrunā demokrātiskas sabiedrības pamatprincipiem un pamatvērtībām vai kas sastāv no zaimojošiem, rasistiskiem, diskriminējošiem vai aizvainojošiem vārdiem vai frāzēm.

 8. Maldinoši apzīmējumi. Šādi apzīmējumi vai nu rada faktisku maldināšanu, vai arī pietiekami nopietnu risku, ka patērētājs tiks maldināts, tostarp par preču vai pakalpojumu raksturu, kvalitāti vai ģeogrāfisko izcelsmi. Būtībā maldinoši apzīmējumi satur sevī un komunicē zināma veida nepatiesu informāciju. Piemēram, apzīmējums “DE-NIC” nevarēja tikt reģistrēts attiecībā uz cigaretēm, kas nesatur nikotīnu.

 9. Apzīmējumi, kuri ir pretrunā Parīzes konvencijas 6.ter pantam. Eiropas Savienības dalībvalstīs preču zīmes reģistrācija tiks atteikta, ja pieteiktais apzīmējums satur Parīzes savienības dalībvalsts ģerboni, karogu, oficiālu raudzes (proves), kontroles vai garantijas zīmi vai arī starptautiskas organizācijas emblēmu, karogu, nosaukumu vai tā saīsinājumu.

 10. Apzīmējumi, kuri atveido agrāku augu šķirnes nosaukumu. Augu šķirnes nosaukums ir konkrētas augu šķirnes sugasvārds. Piemēri: Golden Delicious un Jonagold āboli. Reģistrāciju atsaka visiem apzīmējumiem, kuru sastāvā ir agrāks augu šķirnes nosaukums, kurš reģistrēts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, dalībvalstu tiesību aktiem vai starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība vai attiecīgā dalībvalsts ir līgumslēdzēja puse.

Noteikumi par preču zīmju reģistrāciju Eiropas Savienībā ir sarežģīti, un, neraugoties uz pastāvīgajiem tiesību harmonizācijas centieniem, dažādās dalībvalstīs attiecīgos noteikumus var interpretēt atšķirīgi. Šis saraksts sniedz vispārīgu priekšstatu par to, ar ko jārēķinās, reģistrējot preču zīmi Eiropas Savienībā. Detalizēta informācija ir pieejama Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) vadlīnijās.

Comentários


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page