top of page
  • Writer's pictureAleksejs Valle

ES preču zīmes reģistrācijas cena – fakti un skaitļi

Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas izmaksas ir atkarīgas no daudziem dažādiem faktoriem.


Ja reģistrāciju veicat pats, tad vienkāršas preču zīmes reģistrācijas izmaksas var būt minimālas – €850. Taču, ja process nenorit gludi un Jums ir nepieciešama patentpilnvarnieka palīdzība, tad izmaksas var būt mērāmas tūkstošos eiro.


Parasti Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas cena svārstās no €1,100 līdz €1,600. Šī summa ietver Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) oficiālās maksas un patentpilnvarnieka atlīdzību par bāzes preču zīmju meklējumu un preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu.


Zemāk detalizēts pārskats par izmaksām, kuras Jums būtu jāņem vērā.


1. Maksa par pieteikuma iesniegšanu


Šī maksa ir maksājama EUIPO viena mēneša laikā pēc Jūsu preču zīmes pieteikuma iesniegšanas. Summas apmērs ir atkarīgs no tā, vai pieteikums ir iesniegts, izmantojot pastu/kurjeru vai elektroniski, un no pieteikumā ietverto preču un/vai pakalpojumu klašu skaita.

Pamata maksa

Otrā klase

Katra papildu klase

Pieteikums nosūtīts pa pastu/ar kurjeru

€1,000

€50

€150

Pieteikums iesniegts elektroniski

€850

€50

€150

Praksē vairāk nekā 80% no visiem Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumiem tiek iesniegti elektroniski, un arī EUIPO dod priekšroku elektroniskai saziņai.


2. Patentpilnvarnieka atlīdzība


Eiropas Savienībā patentpilnvarnieki ar specializāciju preču zīmju jautājumos ir kvalificēti profesionāļi, kuriem ir izsniegta speciāla atļauja sniegt pakalpojumus preču zīmju jomā dalībvalstīs, kurās viņi ir ieguvuši kvalifikāciju, kā arī pārstāvēt klientus savas valsts intelektuālā īpašuma iestādē un EUIPO.


Ja Jums nav pieredzes darbā ar preču zīmēm, vienmēr ieteicams vērsties pēc palīdzības pie profesionālā patentpilnvarnieka. Patentpilnvarnieks var sagatavot un iesniegt pieteikumu Jūsu vārdā un izvest Jūs cauri procesam, risinot visas iespējamās problēmas un nodrošinot, ka preču zīmes reģistrācijas pieteikums atbilst Jūsu individuālajām vajadzībām.


Patentpinvarnieku atlīdzība parasti sastāda €250 – €550 par preču zīmes pieteikuma iesniegšanu vienā preču un/vai pakalpojumu klasē un €30 – €70 par katru papildu klasi.


Bieži šī atlīdzība neietver atbildes uz iespējamiem iestādes pieprasījumiem. Izskatīšanas laikā EUIPO var atklāt dažādas neatbilstības un trūkumus Jūsu preču zīmes pieteikumā. Šādos gadījumos EUIPO ziņo pieteicējam par trūkumiem un dod 2 mēnešus, lai tos novērstu un/vai iesniegtu apsvērumus. Atlīdzības apmēru par darbu, kas saistīts ar atbilžu sniegšanu EUIPO, patentpilnvarnieki galvenokārt aprēķina pēc stundas likmes, kas var būt no €100 līdz €450, bet kopā atlīdzība parasti nepārsniedz €1,500.


3. Preču zīmju meklējuma izmaksas


Pirms preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, Jums jāpārliecinās, ka Jūsu preču zīme nepārkāpj citu personu tiesības uz preču zīmi. Pretējā gadījumā var saskarties ar situāciju, kad pret Jūsu preču zīmes reģistrāciju tiek iesniegts iebildums un tiek uzsākta tiesvedība par tiesību uz preču zīmi pārkāpumu.


Šos riskus var mazināt, veicot meklējumu. Atkarībā no Jūsu riska tolerances un vēlmēm Jūs varat veikt tā saucamo “knockout” meklējumu vai padziļinātu meklējumu ar vai bez atzinuma par zīmes pieejamību.


Knockout meklējumu ir iespējams veikt bez maksas, nepiesaistot patentpilnvarnieku, jo tā mērķis ir atrast un identificēt acīmredzamus konfliktus (proti, identiskas agrākās preču zīmes). Šeit Jūs varat atrast pamatinformāciju par to, kur un kā meklēt.


Savukārt, padziļinātus meklējumus tradicionāli veic patentpilnvarnieki. Šāda veida meklējums ietver rūpīgu novērtējumu tam, vai preču zīmi var būt problemātiski reģistrēt un izmantot tādēļ, ka pastāv sajaukšanas iespēja ar agrākām reģistrētām vai nereģistrētām preču zīmēm. Standarta padziļinātais meklējums pirms Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas aptver reģistrācijas visās dalībvalstīs, EUIPO reģistrācijas, un starptautiski reģistrētu preču zīmju reģistrāciju attiecinājumus uz Eiropas Savienību, kā arī uzņēmumu nosaukumus.


Lai veiktu padziļinātu meklējumu patentpilnvarnieki ierasti iegūst speciālus datus no preču zīmju datu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Corsearch vai Markify), uz kuru bāzes priekš klienta var izveidot tā saucamo “traffic light” atskaiti. Šāds meklējums kopā ar patentpilnvarnieka atzinumu var maksāt €400 – €2,500.


4. Izmaksas, kas saistītas ar iespējamiem iebildumiem


Iebildums ir procedūra, kuru uzsāk EUIPO, kad trešā persona lūdz EUIPO noraidīt Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz tai piederošajām agrākajām tiesībām (parasti līdzīgu preču zīmes reģistrāciju).


Ik gadu EUIPO saņem no 15,000 līdz 20,000 iebildumiem un iebilduma iesniegums tiek iesniegts aptuveni pret katru 10 Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.


Ja pret Jūsu preču zīmi tiek vērsts iebildums, būtu ieteicams konsultēties ar patentpilnvarnieku, kas spēs pienācīgi novērtēt iebildumu, ieteikt vislabāko stratēģiju un sniegt pareizo atbildi. Piemēram, patentpilnvarnieks var uzsākt izlīguma sarunas, atrisināt domstarpības, sašaurinot preču zīmes aizsardzības apjomu, vai pieprasīt pierādījumus par Eiropas Savienības preču zīmes faktisku izmantošanu, ja kopš tās reģistrācijas pagāja 5 gadi.


Ņemot vērā, ka iebildumu procedūras bieži ir sarežģītas un neparedzamas, patentpilnvarnieki parasti strādā ar iebildumiem pēc stundas likmes, kas var būt atšķirīga, bet vidēji ir no €100 līdz €450. Iebilduma lietas novešana līdz iznākumam var maksāt aptuveni €1,500 – €7,000.


Zaudētājai pusei iebildumu procesā ir jāsedz otras puses izdevumi. Praksē tas sastāda €300, kas ir maksimālā kompensācijas robeža.


5. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas maksas


Pēc tam, kad preču zīmes reģistrācija ir panākta, Jums ir jāapsver nākotnes izmaksas, kas saistītas ar preču zīmes tiesību uzturēšanu.


Eiropas Savienības preču zīmes tiek reģistrētas uz 10 gadiem, skaitot no pieteikuma iesniegšanas datuma. Reģistrāciju var atjaunot ik pēc 10 gadiem. Atjaunošanas maksa ir jāmaksā EUIPO reģistrācijas spēkā esamības perioda beigās un to aprēķina tāpat kā maksu par pieteikuma iesniegšanu.

Pamata maksa

Otrā klase

Katra papildu klase

Pieteikums nosūtīts pa pastu/ar kurjeru

€1,000

€50

€150

Pieteikums iesniegts elektroniski

€850

€50

€150

Preču zīmes atjaunošanas pieteikumu EUIPO var iesniegt arī pēc reģistrācijas termiņa beigām, bet pie nosacījuma, ka tas notiek ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc termiņa beigām. Šajā gadījumā preču zīmes īpašniekam būs jāmaksā papildu nodeva par atjaunošanas pieteikuma novēlotu iesniegšanu 25% apmērā no novēlotas atjaunošanas maksas, bet ne vairāk kā €1,500.


Kā var ieekonomēt

  1. Vienmēr veiciet pirmsreģistrācijas meklējumu. Tas palīdzēs izvairīties no mēģinājuma reģistrēt preču zīmi, kas, visticamāk, tiks apstrīdēta, un ar to saistītām izmaksām. Jāatceras, ka samaksātā pieteikuma maksa netiks atgriezta, ja Jūsu pieteikums tiks noraidīts.

  2. Pareizi klasificējiet preces un/vai pakalpojumus attiecībā uz ko Jūs plānojat reģistrēt preču zīmi. Tādā veidā ir iespējams samazināt klašu skaitu un izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamību maksāt par papildu klasēm.

  3. Lai izvairītos no papildu maksām par novēlotu preču zīmju atjaunošanu, sekojiet līdzi tam, lai atjaunošana tiktu veikta savlaicīgi – preču zīmes reģistrācijas atjaunošanas pieteikums jācenšanas iesniegt 6 mēnešus pirms reģistrācijas termiņa beigām.


Secinājumi


Eiropas Savienības preču zīmju reģistrācijas process ietver daudz dažādu aspektu, un tas var nebūt tik vienkāršs vai lēts, kā tas tiek dažreiz pasniegts. Un tomēr, vienkāršas Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas cena visbiežāk ir no €1,100 līdz €1,600.


Pirms Jūs izmantojat patentpilnvarnieka vai advokātu biroja pakalpojumus, lai iesniegtu preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, Jums vajadzētu pieprasīt un izvērtēt informāciju par izmaksām, kas saistītas ar pieteikuma sagatavošanu, meklējuma veikšanu un atbilžu sniegšanu uz iestādes pieprasījumiem un trešo personu iebildumiem.

댓글


Vai Jums ir nepieciešama palīdzība saistībā ar preču zīmes aizsardzību?

Parūpējieties par savu intelektuālo īpašumu

bottom of page